Udržitelná správa a řízení
Skupiny MONETA

Dlouhodobě se ve všech našich činnostech řídíme závaznými legislativními a regulatorními požadavky, jak na lokální úrovni, tak na té mezinárodní. S novou ESG Strategií jsme vytvořili komplexní strukturu řízení. Zároveň jsme se rozhodli dobrovolně připojit i k mezinárodním iniciativám, které pokrývají oblast trvale udržitelného rozvoje.

Jak se nám daří naplňovat naše cíle udržitelnosti, odráží ESG hodnocení ratingových agentur

CDP
B
MSCI
AA
Sustainalytics
15.9 LOW RISK

Hodnoty a etika Skupiny MONETA

Hodnoty, které ve Skupině MONETA ctíme, jsou nedílnou součástí kultury celé naší společnosti. Smysl jim dávají lidé, kteří je svým chováním a postoji naplňují.

Podnikavost

Neustále inovujeme a pro naše klienty vytváříme služby budoucnosti. Máme odvahu se měnit a hledáme příležitosti k růstu. Podnikáme s cílem zisku, ale všechna rozhodnutí činíme s akceptovatelnou mírou rizika.

Respekt

Jsme k sobě fér a vážíme si jeden druhého i nápadů ostatních, které podporujeme a rozvíjíme. Chováme se tak, jak chceme, aby se ostatní chovali k nám. Naši konkurenci bereme vážně a učíme se od ní.

Spolupráce a zapojení

Vzájemně se podporujeme a inspirujeme, protože víme, že společně dokážeme víc. Pomáhá nám v tom společný cíl. Naše práce nás baví – odvádíme ji nejlépe, jak umíme.

Zodpovědnost

Záleží na každém z nás – všichni jsme nositeli změny. Jsme v tom společně – dělíme se o úspěch, rizika i selhání. Nabízíme i přijímáme konstruktivní kritiku, která nás posouvá dál.

Důvěryhodnost a integrita

Naše slovo platí. Chováme se profesionálně, konzistentně a transparentně. Jednáme a rozhodujeme se eticky a podle svého nejlepšího svědomí. Nezapomínáme na to, že značku MONETA reprezentujeme neustále – v práci i v soukromí.

Etický kodex

Etický kodex Skupiny MONETA představuje základní pravidla chování zaměstnanců a členů řídících a dozorčích orgánů a zároveň deklaruje závazky Skupiny vůči jejím zaměstnancům, členům orgánů, klientům, akcionářům, obchodním partnerům a dalším třetím stranám.

Vedení Skupiny za oblast udržitelnosti přímo odpovídá. Zřídili jsme proto Výbor pro udržitelnost a veškeré aktivity napříč Skupinou provádí ESG Cluster.

Regulace, směrnice a řízení rizik

MONETA se řídí platnými právními předpisy a regulatorními požadavky a zároveň spolupracuje s dohledovými a regulatorními orgány České republiky i Evropské unie.

Záležitosti spojené s tímto rizikem bereme velmi vážně a začleňujeme je do samostatné strategie AML/CFT, stanovené v interních AML politikách (tzv. Systémy vnitřních zásad). Všechna realizovaná opatření v oblasti AML/CFT pravidelně revidujeme s ohledem na aktuální trendy a regulatorní změny.

Zjistit více

Abychom neporušovali žádné zákony, předpisy ani nejednali způsobem, který je v rozporu s našimi etickými hodnotami, udržujeme kulturu, v níž může kdokoli vznášet své připomínky. Našim zaměstnancům proto poskytujeme možnost anonymně vznést připomínky nebo nahlásit jakékoli zjištěné pochybení, a to buď přímo vedení Skupiny MONETA nebo prostřednictvím vyhrazené nezávislé linky pro podávání zpráv.

Zjistit více

Naše oddělení kybernetické bezpečnosti rozvíjí spolupráci v této oblasti s příslušnými asociacemi v daném odvětví a s regulačními orgány, jakými jsou Česká národní banka, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), Česká bankovní asociace, Policie ČR a další. Při střežení a ochraně aktiv Skupiny spolupracuje naše oddělení kybernetické bezpečnosti se špičkovými společnostmi a třetími partnery a těží z kvality jejich nástrojů, služeb a znalostí.

Zjistit více

K ESG faktorům a rizikům přistupujeme holisticky, na rizika ESG pohlížíme jako na stavovou podstatu s negativními dopady na banku, naše protistrany, ale také na aktiva, do kterých MONETA investovala a která jsou s ESG faktory spojena. Pracujeme na analýze hlavních ESG rizik, kterým jako banka v rámci již existujících kategorií rizik čelíme a souběžně s tím identifikujeme naše případné obchodní příležitosti.

Tato analýza bude každoročně přehodnocována a její zjištění budou začleněna do naší ESG Strategie. Aktualizovali jsme také náš katalog rizik tak, aby pokryl rizika související s klimatem a životním prostředím: tuto aktualizaci rozšíříme i o sociální rizika a rizika v oblasti odpovědného řízení společnosti.

Naše zapojení do memorand a mezinárodních iniciativ

Dobrovolně jsme se zavázali nejen k vlastním iniciativám, ale také k iniciativám globálním, jež jsou v souladu s našimi obchodními cíli a záměry být odpovědnou, a především zainteresovanou stranou v rámci širšího společenství.

Iniciativa funguje pod záštitou OSN od roku 1999 a na dobrovolné bázi, své členy zavazuje k dodržování „desatera udržitelné odpovědnosti“. Signatářem UN Global Compact jsme se stali v červnu 2021 a o rok později jsme potvrdili naši podporu „desatera udržitelné odpovědnosti“ a odreportovali naše aktivity v jednotlivých oblastech.

Communication on progress (PDF, 0,34 MB)
Zjistit více

Jako jediná společnost z České republiky jsme se v říjnu 2021 stali signatářem PRB. Principy odpovědného bankovnictví poskytují návodný rámec pro udržitelný bankovní systém a demonstrují vize budoucnosti v rámci cílů udržitelného rozvoje v kontextu Pařížské klimatické dohody pro celý bankovní sektor.

Zjistit více

Zpráva o udržitelnosti za rok 2022 byla připravena v souladu s rámcem Global Reporting Initiative (GRI). Toto je již šestá nefinanční zpráva zveřejněná za Skupinu.

Více ve Zprávě o udržitelnosti Skupiny.

V roce 2021 jsme se připojili k Memorandu ČBA, které je závazkem českých bank posuzovat své aktivity kromě jiného i z hlediska požadavků na environmentálně a sociálně odpovědné podnikání a sladit své cíle s cíli uvedenými v příslušných globálních dohodách OSN, programech a politikách EU i s národními rámci udržitelné politiky.

Zjistit více

Struktura řízení ESG

Na úrovni představenstva je za agendu ESG odpovědný Výbor pro udržitelnost (Sustainability Committee), který vznikl v říjnu 2021. Jeho misí je pomáhat představenstvu účinně realizovat a dohlížet na veškeré činnosti související s ESG v rámci celé Skupiny MONETA. Odpovědnost za Výbor pro udržitelnost nese CEO Skupiny MONETA.

Integrace ESG v rámci odměňování vrcholového vedení

Plnění klíčových ukazatelů výkonnosti ESG se promítá do pohyblivé složky odměny vrcholového vedení a zodpovědných MRT (Material Risk Takers).