Udržitelnost

Rosteme udržitelně
pro budoucnost

Být environmentálně a společensky zodpovědnou firmou je základní stavební kámen naší obchodní strategie.

Zpráva o udržitelnosti

Ve zprávě o udržitelnosti je zohledněna aktualizovaná střednědobá ESG Strategie,
kterou MONETA přijala v říjnu 2021.

Strategie Skupiny MONETA

Mise

Jsme inovativní, digitální bankou, která chce svým klientům přinášet prvotřídní zákaznickou zkušenost. Chováme se odpovědně a ohleduplně k životnímu prostředí.

Naše strategie nám poskytuje neocenitelnou podporu při začleňování všech aspektů, které s sebou ESG přináší, do řízení a správy společnosti, do oblasti poskytování úvěrů, řízení rizik nebo rozhodování o financování. Pomáhá nám také podporovat lidský kapitál, CSR a filantropické aktivity nebo v reportingu.

Vize

Strategií Skupiny MONETA je stát se digitálním lídrem na českém bankovním trhu a nabízet rychlost a pohodlí při prodeji i obsluze produktů. Usilujeme o to, abychom byli první volbou pro české domácnosti a malé firmy. V rámci rozvoje bankovní nabídky určené podnikatelům a malým firmám se snažíme naše klienty edukovat, jakým způsobem mohou jednotlivé ESG faktory v dlouhodobém horizontu ovlivnit životaschopnost jejich vlastních obchodních strategií.

Hodnoty a etika

Hodnoty, které ctíme, jsou nedílnou součástí kultury celé naší společnosti. Smysl jim dávají lidé, kteří je svým chováním a postoji naplňují. Patří mezi ně důvěryhodnost a integrita, podnikavost, respekt, zodpovědnost, spolupráce a zapojení.

Tomáš Spurný

Předseda představenstva a CEO

Obchodní a finanční rizika v bankovním sektoru jsou spojena s ekonomickou a společenskou transformací coby důsledkem klimatických změn. V předchozích letech vyšly nové evropské předpisy, které od bank vyžadují udržitelný přístup, odpovědnější chování a aktivní řízení klimatických rizik.

Implementace opatření v oblasti ESG budou finančně náročná, na druhou stranu jsou však nezbytná: udržitelnost totiž není důležitá jen pro banku nebo komunity, v nichž působíme. Opatření jsou nutná pro celou planetu. I proto jsem nesmírně hrdý na to, že MONETA si udržitelnost vetkla do své DNA již dávno předtím, než začaly tyto předpisy platit: konkrétně již v roce 2016, kdy se stala veřejně obchodovanou společností.

Adéla Malinová

Senior Manager Sustainability

Principy udržitelného a odpovědného podnikání podle politiky ESG se řídí všechny banky v EU. Nová regulace určuje, jak zahrnout faktory udržitelnosti do fungování bank a požadavků na klienty. Tyto předpisy navazují na Agendu OSN 2030 a Pařížskou dohodu, která zavazuje členské státy snížit emise skleníkových plynů.

Jde o první krok k povinnému reportingu dle EU standardů. Jsem proto velmi ráda, že MONETA drží krok s lídry udržitelnosti. V roce 2021 jsme revidovali naši Strategii udržitelnosti a ze 17 oficiálně stanovených Cílů udržitelného rozvoje jsme implementovali 11, které nejlépe odpovídají našemu obchodnímu modelu a geografii. Tyto cíle navazují na naše závazky z roku 2016 a jsou rozpracovány do roku 2026. Díky oceněním, včetně ratingu AA od MSCI, aspiruje MONETA na lídra udržitelnosti ve střední Evropě.

Cíle udržitelného rozvoje OSN

Jsme signatářem mezinárodní iniciativy United Nations Global Compact, která nás zavazuje k dodržování deseti principů a dále podporuje naplňování cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals). Identifikovali jsme si 11 ze 17 cílů udržitelného rozvoje, které považujeme pro Skupinu MONETA z hlediska vlastních témat udržitelnosti za nejrelevantnější.

Čeho chceme v rámci udržitelnosti dosáhnout

Stanovili jsme si klíčové cíle na poli udržitelnosti, kterých chceme dosáhnout do roku 2026.
Zaměřujeme se zejména na dlouhodobé snižování uhlíkové stopy, diverzitu a inkluzi a řízení ESG rizik.

Výchozí rok 2021
2022
Aktuální rok 2023
Cíl 2023
Cíl 2024
Cíl 2025
Cíl 2026
Index MSCI ESG
AA
AA
AA
AA
CDP rating
C
B
B
B
A-
Uhlíková neutralita ve Scope 1 a 2
70 %
76,3 %
81,3 %
82 %
90 %
Zvýšení podílu elektromobilů ve flotile
21 %
46 %
66 %
50 %
75 %
Podíl žen v managementu Skupiny MONETA
42 %
43 %
43 %
50 %
Průměrný Gender Pay Gap
2,79 %
1,98 %
0,88 %
0 %
Podíl zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním
1 %
1,46 %
1,36 %
>3,5 %
Podíl zaměstnanců zapojených do dobrovolnických aktivit
6,1 %
17,3 %
28,3 %
26 %
30 %
Finanční prostředky věnované na filantropické aktivity
<1 % čistého zisku
0,9
0,6
≥ 1,5 % z čistého zisku (2025)

* Ženy, které řídí ostatní zaměstnance, včetně vedoucích týmů atd.

Environmentální odpovědnost

Chováme se zodpovědně k životnímu prostředí, snižujeme uhlíkovou stopu a podporujeme environmentální projekty.

Sociální odpovědnost

Z grantového programu podporujeme místní komunity. Zajímá nás názor našich klientů a je pro nás klíčová diverzita a inkluze.

Udržitelná správa a řízení

Jednáme v souladu s legislativními a regulatorními požadavky. Konečnou odpovědnost za ESG nese vedení Skupiny MONETA.

MONETA v kostce

5,2 miliardy Kč

čistý zisk

1,6 milionu

klientů

2 493

zaměstnanců

Naše úspěchy

Náš důraz na vysokou úroveň klientského servisu a inovace nám přinesl řadu prestižních ocenění v různých odborných a veřejných anketách a soutěžích.
Jsme mezi TOP 10 velkými firmami.
Jsme mezi TOP 5 nejlepšími firmami v reportingu.
Vyhráli jsme titul Zodpovědná banka roku 2022.
Jsme mezi TOP 10 firmami s nejlepším ESG ratingem.