ROSTEME
UDRŽITELNĚ

Zpráva o udržitelnosti

Ve zprávě o udržitelnosti je zohledněna aktualizovaná střednědobá ESG Strategie, kterou MONETA přijala v říjnu 2021

Strategie Skupiny MONETA

Být environmentálně a společensky zodpovědnou firmou považujeme za základní stavební kámen naší obchodní strategie. V říjnu 2021 jsme publikovali novou střednědobou ESG strategii Skupiny MONETA

Mise

Jsme inovativní, digitální bankou, která chce svým klientům přinášet prvotřídní zákaznickou zkušenost. Chováme se odpovědně a ohleduplně k životnímu prostředí.

Věříme, že nová strategie nám poskytuje neocenitelnou podporu při začleňování všech aspektů, které s sebou ESG přináší, do řízení a správy společnosti, do oblasti poskytování úvěrů, řízení rizik nebo rozhodování o financování, ale také nám pomáhá v podpoře lidského kapitálu, CSR & filantropických aktivit nebo reportingu.

Strategií Skupiny MONETA je stát se digitálním lídrem na českém bankovním trhu a nabízet rychlost a pohodlí při prodeji i obsluze produktů. Usilujeme o to, abychom byli první volbou pro české domácnosti a malé firmy. V rámci rozvoje bankovní nabídky určené podnikatelům a malým firmám se snažíme naše klienty edukovat, jakým způsobem mohou jednotlivé ESG faktory v dlouhodobém horizontu ovlivnit životaschopnost jejich vlastních obchodních strategií.

Hodnoty, které ctíme, jsou nedílnou součástí kultury celé naší společnosti. Smysl jim dávají lidé, kteří je svým chováním a postoji naplňují. Patří mezi ně důvěryhodnost a integrita, podnikavost, respekt, zodpovědnost, spolupráce a zapojení.

Zjistit více

Tomáš Spurný

Předseda představenstva a CEO

Obchodní a finanční rizika v bankovním sektoru jsou spojena s ekonomickou a společenskou transformací coby důsledkem klimatických změn. V předchozích letech vyšly nové evropské předpisy, požadující po bankách udržitelný přístup, odpovědnější chování a aktivní řízení klimatických rizik.

Implementace opatření v oblasti ESG budou finančně náročná, na druhou stranu jsou však nezbytná: udržitelnost totiž není důležitá jen pro banku nebo komunity, v nichž působíme. Jsou nutná pro celou planetu. I proto jsem nesmírně hrdý na to, že MONETA si udržitelnost vetkla do své DNA již dávno předtím, než začaly tyto předpisy platit: konkrétně již v roce 2016, kdy se stala veřejně obchodovanou společností.

Pro nadcházející období máme nastavenou ambiciózní, transparentní, a především realistickou strategii, která je konsensuálně podporována jak představenstvem, tak dozorčí radou banky. Věřím, že naše závazky, které se staly součástí finančních a komerčních cílů kompenzace managementu, posunuly naše cíle z roviny populistické do roviny motivační. Věřím, že to vše povede k úspěšnému etablování Monety do skupiny světové elity společností, které to s udržitelností myslí vážně.

Zuzana Filipová

Director Sustainability & Communication

Principy udržitelného, ohleduplného a odpovědného podnikání, které jsou ukotveny v politice ESG, se řídí všechny banky v Evropské unii. Nová regulace bankám ukládá, jak faktory udržitelnosti promítnout do jejich fungování, do procesu poskytování úvěrů i do požadavků na klienty. Soubor evropských předpisů tak navazuje na Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a na Pařížskou dohodu, která členské státy zavazuje snížit emise skleníkových plynů.

Jedná se však teprve o první krok, který uvádí nové požadavky na povinný reporting podle EU standardů o udržitelnosti. Jsem proto velmi ráda, že MONETA na cestu ESG nastoupila již před pěti lety a v tomto kontextu tedy drží krok s celosvětovými lídry udržitelnosti.

Společně s implementací agendy ESG jsme zároveň v roce 2021 revidovali naši stávající střednědobou Strategii udržitelnosti a aktualizovali její cíle. Z celkového počtu 17 oficiálně stanovených Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) jsme do udržitelné politiky Skupiny MONETA implementovali 11 z nich, které nejlépe konvenují s obchodním modelem i geografickým umístěním (střední Evropa) naší banky. Tyto nově vydefinované hlavní cíle plynule navazují na naše závazky, které jsme si stanovili v roce 2016 v rámci původní strategie společenské odpovědnosti, a jsou v detailu rozpracovány do dalších konkrétních závazků, které chceme splnit do roku 2026.

Rok 2021 byl dalším nesmírně těžkým rokem ve znamení pokračující pandemie, i přesto se ale stal rokem obrovských výzev. Jednou z nich se stalo i ESG. I díky mnoha oceněním v čele s ratingem AA od ratingové agentury MSCI, jehož jsme jako jediná banka v České republice nositelem, aspiruje MONETA na lídra udržitelnosti nejenom v rámci země, v níž podniká, ale celé střední Evropy.

Cíle udržitelného rozvoje OSN

Jsme signatářem mezinárodní iniciativy United Nations Global Compact, která nás zavazuje k dodržování deseti principů a dále podporuje naplňování cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals). Identifikovali jsme si 11 ze 17 cílů udržitelného rozvoje, které považujeme pro Skupinu MONETA z hlediska vlastních témat udržitelnosti za nejrelevantnější

Čeho chceme v rámci udržitelnosti dosáhnout

Stanovili jsme si klíčové cíle na poli udržitelnosti, kterých chceme dosáhnout do roku 2026. Zaměřujeme se zejména na dlouhodobé snižování uhlíkové stopy, diverzitu & inkluzi a řízení ESG rizik
  Výchozí rok 2021 2022 Aktuální rok 2023 Cíl 2023 Cíl 2024 Cíl 2025 Cíl 2026
Index MSCI ESG AA AA AA AA      
CDP rating C B B B     A-
Uhlíková neutralita ve Scope 1 a 2 70 % 76,3 % 81,3 % 82 %     90 %
Zvýšení podílu elektromobilů ve flotile 21 % 46 % 66 % 50 %     75 %
Podíl žen v managementu Skupiny MONETA 42 % 43 % 43 %       50 %
Průměrný Gender Pay Gap 2,79 % 1,98 % 0,88 %       0 %
Podíl zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním 1 % 1,46 % 1,36 %     >3,5 %  
Podíl zaměstnanců zapojených do dobrovolnických aktivit 6,1 % 17,3 % 28,3 % 26 %     30 %
Finanční prostředky věnované na filantropické aktivity <1 % čistého zisku 0,9 0,6     ≥ 1,5 %
z čistého zisku (2025)
 

* Ženy, které řídí ostatní zaměstnance, včetně vedoucích týmů atd.

Environmentální odpovědnost

Chováme se zodpovědně k životnímu prostředí, snižujeme uhlíkovou stopu a podporujeme environmentální projekty.

Zjistit více

Sociální odpovědnost

Podporujeme místní komunity v rámci grantového programu. Zajímá nás názor našich klientů a je pro nás klíčová diverzita a inkluze.

Zjistit více

Udržitelná správa a řízení

Jednáme v souladu s legislativními a regulatorními požadavky. Ultimátní odpovědnost za ESG nese vedení Skupiny MONETA.

Zjistit více

MONETA v kostce

5,2

miliardy

čistý zisk

1,6

milionu

klientů

2 493

zaměstnanců

Naše úspěchy

Náš důraz na vysokou úroveň klientského servisu a inovace nám přinesl řadu prestižních ocenění v různých odborných a veřejných anketách a soutěžích

Jsme mezi TOP 10 velkými firmami

Jsme mezi TOP 5 nejlepšími firmami v reportingu

Vyhráli jsme titul Zodpovědná banka roku 2022

Jsme mezi TOP 10 firmami s nejlepším ESG ratingem