Odpovědnost k místním komunitám

Filantropické aktivity a dobrovolnictví jsou stěžejními oblastmi naší občanské odpovědnosti. Klademe důraz na podporu komunit v místech, kde podnikáme, a také na zapojení našich zaměstnanců do poskytování pomoci neziskovým organizacím

Sbírka Pomozte dětem a Nadace rozvoje občanské společnosti

Jsme hlavním bankovním partnerem charitativní sbírky Pomozte dětem Nadace rozvoje občanské společnosti. Bezplatně sbírce poskytujeme bankovní účet 595959595/0600, platební terminál, zajišťujeme bezplatné zpracování hotovosti vybrané během Peříčkového týdne, který předchází Benefičnímu večeru v České televizi a během roku pomáháme v rámci dalších aktivit.

Více informací na www.pomoztedetem.cz

Jsme dlouhodobým partnerem Knihovny Václava Havla, která šíří myšlenkový, literární a politický odkaz Václava Havla a různou formou přibližuje veřejnosti historický význam zápasu za lidská práva a svobody v době totality a tvorbu občanské společnosti v době budování demokracie. Na obou centrálách jsou Knihovničky Václava Havla, kde si naši zaměstnanci některé z jeho titulů mohou půjčit.

Více o organizaci na www.vaclavhavel.cz

Jsme hrdým partnerem organizace Post Bellum a projektu Paměť národa. Ten se zaměřuje na vyhledávání a nahrávání vzpomínek pamětníků klíčových momentů 20. století.

Více na www.postbellum.cz

Jsme přesvědčeni, že posilování profesionální žurnalistiky a nezávislých sdělovacích prostředků, stejně jako usnadňování přístupu k důvěryhodným zdrojům informací, přispívá k ochraně demokracie. Proto podporujeme týdeník Reportér a jeho nadační fond pro podporu a rozvoj nezávislé žurnalistiky.

Podporujeme jejich aktivity, které dokazují, že i lidé s tělesným hendikepem mohou aktivně sportovat spolu se zdravými lidmi.

Jsme generálním partnerem MONETA Czech Tour a naši zaměstnanci se pod vlajkou týmu MONETA účastní Handy cyklo maratonu a dalších akcí na podporu hendikepovaných.

Více informací na www.cestazasnem.cz

Naše filantropické aktivity

Podat pomocnou ruku neziskovým organizacím umožňujeme i našim zaměstnancům a klientům

Grantový program

Smyslem našeho grantového programu je pomoci organizacím, zaměřeným na pomoc znevýhodněným dětem a dospělým, seniorům a podporu ochrany životního prostředí, ale zároveň také zapojit naše zaměstnance. Jsou to totiž právě oni, kdo v rámci grantového programu sami navrhují, jakou organizaci chtějí podpořit a stávají se tak jejich pomyslnými ambasadory. Příjem žádostí do grantového programu je od 1. dubna 2024 do 30. dubna 2024. Granty jsou financovány Nadací MONETA Clementia.

Jak podat grantovou žádost

Dobrovolníci

Každý zaměstnanec Skupiny MONETA může dva dny v roce věnovat dobrovolnictví v neziskové organizaci a pomoci tak znevýhodněným dětem a dospělým, seniorům nebo přispět k ochraně životního prostředí. V roce 2023 se naši zaměstnanci v rámci dobrovolnického programu PACHÁME DOBRO zapojili do 111 dobrovolnických projektů pro 36 neziskových organizací a odpracovali 4 560 dobrovolnických hodin.

MON HELP

Vyřazené služební počítače, notebooky, tiskárny, automobily i nadbytečný kancelářský nábytek poskytujeme zdarma vytipovaným sociálně znevýhodněným rodinám, dětem, samoživitelům nebo seniorům. Dary částečně pokrývají i potřeby neziskovek, především pak hospiců, jejichž primárním posláním je terénní zdravotní a sociální služba.

Jak požádat o podporu z MON HELP

Pomáhejte se Smart Bankou

V naší mobilní aplikaci můžete podpořit neziskové organizace, které vybrali v hlasování naši zaměstnanci a klienti. Těmto organizacím je možné pravidelně měsíčně přispívat na jejich aktivity nebo zvolit jednorázovou podporu, a to přímo ve svém mobilním bankovnictví Smart Banka.


Koho je možné ve Smart Bance podpořit

Na filantropické aktivity jsme v roce 2023 věnovali 32,4 milionu korun

Odpovědnost k zaměstnancům

Věříme v rovné příležitosti, spravedlivé pracovní podmínky a vzájemný dialog se zaměstnanci. Podpora rozmanitosti, diverzity a inkluze je jednou z našich základních hodnot

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V průběhu pokračující globální pandemie COVID-19 byla bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců pro Skupinu MONETA tou nejvyšší prioritou. Vedení banky přistupovalo k preventivním opatřením vždy proaktivně, mnohokrát nad rámec mimořádných a ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a vlády ČR.

Výroční zpráva Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2022 (PDF, 250 KB)

Archiv dokumentů

MON FAIR

V Monetě jsme si vědomi toho, že diverzita a individualita přispívá k naší firemní kultuře, k inovativnímu pracovnímu prostředí a také celkově k růstu naší společnosti. Pro otázky diverzity, inkluze a genderové rovnosti vznikla proto komise, která je poradním orgánem představenstva Skupiny MONETA. Její členové předkládají návrhy, které podporují rozmanité pracovní prostředí a férové odměňování v naší společnosti.

Diverzita, rozmanitost a inkluze

Podpora rozmanitosti, diverzity a inkluze je pevně ukotvena v naší interní Směrnici Diverzity, rozmanitosti a inkluze - anglická verze (PDF, 569 KB)

Bloomberg

Jako jediná česká společnost jsme byli zařazeni již čtyřikrát do prestižního indexu „Bloomberg Gender-Equality Index (GEI)“.

V roce 2022 jsme dosáhli skóre 77,5 %. Průměrný gender pay gap v naší Skupině je dle posledních dat pouhých 0,88 %. Naším cílem je do roku 2026 tento rozdíl zcela odstranit.

Gender Diversity KPIs and Annual Review 2022 - anglická verze (PDF, 0,11 MB)

Našim zaměstnancům nabízíme spravedlivý systém odměňování, který respektuje genderovou rovnost. V roce 2023 jsme v reakci na negativní inflační trend zvýšili mzdu 1 618 zaměstnancům, a to v průměru o 10,3 %.

Podporujeme talentované ženy v manažerských rolích v rámci unikátního programu, který je zaměřený na jejich rozvoj a kariérní růst. Ve třetím ročníku se do programu zapojilo dalších 106 talentovaných žen, které se přidaly k 159 účastnicím z předchozích dvou let. Všechny absolventky kurzu mají možnost potkat se tak s TOP experty z businessu a naboostovat se tak pro své další kariérní výzvy.

Protože vnímáme diverzitu a inkluzi jako jedny ze stěžejních otázek našeho přístupu k zaměstnancům i klientům, stali jsme se zlatým ambasadorem Charty diverzity. Podpora rozmanitosti, diverzity a inkluze je navíc pevně ukotvena v naší interní Směrnici Diversity & Inclusion.

Neboli zaměstnanecký ombudsman zajišťuje ochranu zájmů našich zaměstnanců, pokud mají podezření na porušení vnitřních pravidel. Tři ombudsmani jsou voleni z řad zaměstnanců.

Zpráva interních ombudsmanů 2023 (PDF, 148 MB)

Archiv dokumentů

Zaměstnanci na prvním místě

Jsme přesvědčeni, že zajištění vhodného pracovního prostředí a podmínek našim zaměstnancům se odráží v jejich následných obchodních úspěších a návazně na to pak logicky i v prosperitě celé banky

MON Step

V oblasti inkluze je jedním z našich nejvýznamnějších projektů iniciativa MON STEP. Tento projekt odstartoval v říjnu 2021 a jeho cílem je zvýšit podíl handicapovaných zaměstnanců z 1 % na konci roku 2021 na více než 3,5 % do konce roku 2025. V roce 2023 jsme takto zaměstnávali 1,36 % zaměstnanců.

MONQuest

Pro zjištění zpětné vazby od našich kolegů slouží anonymní zaměstnanecký průzkum MONQuest, který provádíme na kvartální bázi. Chceme být transparentní, a proto mají celofiremní výsledky k dispozici nejen členové vedení a manažeři týmů, ale i všichni zaměstnanci.

Podpora rodičů v návratu do práce

Zaměstnancům, kteří se vrací z rodičovské nebo mateřské dovolené, nabízíme finanční příspěvek na potomka do 3 let jeho věku. V pražské centrále je také rodičům s dětmi k dispozici pro práci tzv. multifunkční místnost.

Srovnání práv LGBTQ+ zaměstnanců

Nárok na volno mají u nás i zaměstnanci pro uzavření registrovaného partnerství, ošetřování partnera stejného pohlaví či organizaci pohřbu, který jim česká legislativa nepřiznává.

Odpovědnost vůči klientům

Velmi nám záleží na spokojenosti všech našich klientů, protože si dobře uvědomujeme, že jsou stěžejním pilířem pro naše úspěšné fungování. Proto nabízíme široké portfolio produktů a služeb, které přizpůsobujeme lokálním požadavkům a potřebám trhu. Podněty ze strany našich klientů získáváme prostřednictvím efektivního systému zpětné vazby.

Zkušenost našich zákazníků

Naši klienti nás mohou kontaktovat osobně na kterékoliv z našich poboček, prostřednictvím kontaktního centra, online chatu, sociálních sítí, internetového bankovnictví nebo e-mailem. Od roku 2019 využíváme pro centralizovaný sběr naší klientské zpětné vazby aplikaci feedTrack, která získala ocenění v kategoriích „Nejlepší měření zákaznické zkušenosti“, „Porozumění zákazníkům a Hlas zákazníka“ a „Nejlepší Customer Experience strategie“.

Tým ombudsmana se věnuje podnětům klientů, kteří nebyli spokojeni s výsledkem řešení jejich stížností na reklamačním oddělení.

Zjistit více

Jsme si vědomi citlivosti informací, které o našich klientech zpracováváme, a důležitosti budování dlouhodobého vztahu založeného na vzájemné důvěře. Bezpečnost a řádné zpracování klientských dat jsou tedy jednou z priorit Skupiny. Využíváme pouze pravdivé, správné a přehledné informace ve všech našich informačních a marketingových materiálech a vyhýbáme se poskytování jakýchkoliv zavádějících informací.

Zjistit více

Jsme úspěšní v dlouhodobém rozšiřování podpory investičních i provozních potřeb našich SME klientů, zejména pak v oblasti poskytování úvěrů do zemědělského sektoru. V zájmu podpory rozvoje podnikání pokračuje partnerství, které jsme uzavřeli s institucemi poskytujícími portfoliové záruky („NRB“ a „EIF“ ), jež jsou zaměřené na zlepšení přístupu živnostníků a malých firem a malých a středních podniků k financování investičních i provozních potřeb.

Nadace MONETA Clementia

Nadace MONETA Clementia vznikla na pomoc klientům, kteří se dostali do  těžké životní situace a nejsou schopni dostát svým závazkům vzniklým vůči společnostem Skupiny MONETA.